Bộ Tài chính Mỹ hoàn thiện quy định về tiền điện tử để ngăn chặn hành vi trốn thuế

Người sở hữu tiền điện tử sẽ thấy việc khai thuế dễ dàng hơn với quy định mới từ Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu báo cáo giao dịch cho IRS.

: Bộ Tài chính Mỹ đã hoàn thiện quy định yêu cầu các nền tảng tiền điện tử báo cáo giao dịch của người dùng với Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS) để ngăn chặn trốn thuế. Quy định này giúp người khai thuế dễ dàng hơn nhờ mẫu 1099-DA sẽ được cung cấp cho họ. Chỉ các nền tảng giữ tài sản kỹ thuật số như Coinbase và Binance bị ảnh hưởng; các nền tảng phi tập trung sẽ có quy định riêng trong năm sau.

Bộ Tài chính Mỹ vừa hoàn thiện quy định mới yêu cầu các nền tảng tiền điện tử như sàn giao dịch và bộ xử lý thanh toán phải báo cáo giao dịch của người dùng cho Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS). Theo The Wall Street Journal, biện pháp này nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế bằng cách giúp IRS biết chính xác số thuế người dùng phải trả.

Quy định này còn giúp việc khai báo thu nhập dễ dàng hơn vì các môi giới sẽ phải cung cấp cho người dùng mẫu 1099-DA. Tuy nhiên, quy định chỉ áp dụng cho các nền tảng giữ tài sản kỹ thuật số như Coinbase và Binance, không áp dụng cho các nền tảng phi tập trung.

Các môi giới sẽ bắt đầu báo cáo doanh thu từ giao dịch tài sản kỹ thuật số vào năm 2026 cho các giao dịch hoàn thành trong năm 2025, có nghĩa là các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn phải tự khai thuế trong năm 2024. Quy định này đặt ngưỡng báo cáo là 10.000 đô la cho các giao dịch liên quan đến stablecoin.