Ý nghĩa thật sự của 'AI mã nguồn mở' là gì?

Khái niệm AI mã nguồn mở cần được thảo luận và xác định lại.

: Cuộc tranh luận về AI mã nguồn mở do khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn mã nguồn mở từ phần mềm lên AI. OSI đang làm việc để định nghĩa lại 'mã nguồn mở' trong bối cảnh AI, với các hoạt động giáo dục và vận động. Dự thảo hiện tại của Định nghĩa AI Mã Nguồn Mở nhấn mạnh sự cần thiết của sự minh bạch trong quá trình phát triển và sử dụng dữ liệu.

AI mã nguồn mở đang trở thành một chủ đề gây tranh cãi do khó khăn trong việc áp dụng những nguyên tắc mã nguồn mở thông thường từ phần mềm lên AI. Joseph Jacks và Stefano Maffulli đều nhận định rằng các mô hình AI, như trọng số mạng nơ-ron, không thể được coi là mã nguồn mở theo nghĩa truyền thống.

OSI đang cố gắng phát triển một định nghĩa mới cho AI mã nguồn mở thông qua bản phác thảo hiện tại, đề cập đến ba phần chính là lời nói đầu, định nghĩa và một danh sách kiểm tra đối với thành phần của hệ thống AI. Định nghĩa mới sẽ tập trung vào sự tự do sử dụng, nghiên cứu và chia sẻ hệ thống AI mà không cần xin phép.

Việc nói đến dữ liệu đào tạo là một thách thức đáng kể trong việc xác định AI mã nguồn mở. OSI không cho rằng việc truy cập vào toàn bộ bộ dữ liệu là thiết yếu như việc hiểu thông tin về nguồn gốc, cách xử lý và mã hóa dữ liệu, phản ánh một bước tiến trong việc làm rõ các tiêu chuẩn và nguyên tắc cần có cho AI mã nguồn mở.